Huurdersorganisatie Uithuizen

Jaarverslag HuurdersOrganisatie Uithuizen  2020 

Ook voor de HOU hebben in 2020 de beperkende maatregelen als gevolg van Corona gevolgen gehad. Het belangrijkste is wel geweest het feit dat een fysieke ledenvergadering niet heeft kunnen plaatsvinden. Bewust is gekozen om niet een zogenaamde digitale vergadering te organiseren. Een dergelijke digitale vergadering zou veel leden uitsluiten. 

Ondanks die beperkende maatregelen heeft het bestuur van de HOU hard doorgewerkt. Over die werkzaamheden informeren wij u in dit beknopte jaarverslag.

Opstart fusieonderzoek SUW-De Delthe
In het voorjaar van 2020 werd de HOU geïnformeerd door de directeur-bestuurder van de SUW, Harry Oosting, over gesprekken die gaande waren tussen de bestuurders en de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht van beide woningcorporaties. Doel van die gesprekken was een verkenning op een verdere samenwerking tussen beide organisaties.

Het verdere jaar heeft in het teken gestaan van deze gesprekken en het onderzoek dat is gestart naar de mogelijke meerwaarde van een fusie.

De HOU is betrokken bij dit proces. Gestart werd met de selectie van een bureau dat een fusie onderzoek moet uitvoeren. Nadat dit bureau de opdracht heeft gekregen (Atrivé) is de HOU betrokken bij het plan van aanpak en heeft een bestuursdelegatie van de HOU alle vergaderingen (vaak digitaal) bijgewoond. Bij het afsluiten van het jaar 2020 is het onderzoek nog volop gaande.

Bij een mogelijke fusie van de SUW met een andere corporatie heeft de huurdersorganisatie een wettelijk geregelde positie: de HOU heeft een zogenaamd instemmingsrecht. In 2021 is het bestuur van de HOU voornemens om de leden te raadplegen over een mogelijke fusie.

De verdere professionalisering van de HOU
In 2019 hebben wij, als bestuur de organisatie van de HOU hernieuwd op poten gezet. In 2020 is dat verder uitgebouwd.

Zo is in overleg met de SUW financiële ruimte gemaakt voor het inhuren van expertise van buitenaf in de vorm van een eigen adviseur voor de HOU. Gelet op twee belangrijke ontwikkelingen had en heeft de HOU een dergelijke ondersteuning hard nodig. Dat gaat natuurlijk in de eerste plaats over de mogelijke fusie maar, mogelijk nog belangrijker, de enorme versterkingsoperatie die op ons afkomt. Ook daarvoor heeft de HOU deskundige ondersteuning nodig.

In september 2020 is die ondersteuning gevonden in de, zeer ervaren, adviseur Kees Kunst.

Al langer heeft de HOU de wens gehad om een eigen kantoor accommodatie te hebben.
En eind 2020 was dat dan zover. De SUW heeft aan de Westerwierde nr 50a  een kantoor ter beschikking gesteld aan de HOU. Met de nodige in bruikleen ontvangen, 2e hands aangeschafte en gedoneerde spulletjes, werd in december 2020 het kantoor in gebruik genomen. Opnieuw een grote stap in de professionalisering van de HOU. 


De versterkingsopgaven
Vanaf 2019 werd de HOU door directeur/bestuurder van SUW Harry Oosting -soms in vertrouwen- geïnformeerd over de voortgang van de noodzakelijke versterking van de woningen in Uithuizen.

De onderhandelingen met de NCG  en de Gemeente zijn tijdrovend en de uitkomsten vaak veranderlijk. Een heldere communicatie naar bijvoorbeeld de huurders werd daardoor ernstig bemoeilijkt.

Het ene moment leek er schot in de zaak en stonden wij als HOU te popelen om onze leden te informeren, het volgende moment kwam er weer een kink in de kabel en was er een nieuwe werkelijkheid. Om doodmoe van te worden. 

De HOU heeft groot respect voor de wijze waarop Harry Oosting zich in dit speelveld heeft begeven en met resultaten is gekomen, met daarbij altijd oog voor het belang van de huurder.

In het laatste kwartaal van 2019 werd door de SUW en De Delthe gemeenschappelijk een organisatie gezocht die voor beide woningcorporatie de versterkingsoperatie moest gaan begeleiden. De HOU werd uiteraard betrokken bij deze keuze. Gekozen werd voor het bureau RIZOEM uit de stad Groningen. Een bureau met veel ervaring in (stedelijke) vernieuwing, en vooral met het ingewikkelde proces van een versterkingsoperatie. Daar zijn veel partijen bij betrokken met allemaal hun eigen belangen. Dat vraagt schipperen en behoedzaam opereren. Al kort na de start van haar werkzaamheden maakte de HOU kennis met de mensen van RIZOEM en eigenlijk was er vanaf het eerste moment een klik. Dat komt vooral doordat zij de huurder als klant zien. Het belang van de huidige en de toekomstige huurder is hun uitgangspunt. 

De onderhandelingen met RIZOEM over het sociaal plan (officiële naam: ‘Regeling versterkingsopgave’, zie link) verliepen dan ook voorspoedig. Eind 2020 was dit sociaal plan op hoofdlijnen al gereed en was er tevredenheid bij het bestuur van de HOU over het eerste resultaat.


Wat er verder nog is gebeurd in 2020

Naast het fusieonderzoek en de aanstaande versterking operatie heeft het bestuur zich ook nog regelmatig bezig gehouden met beleidszaken zoals de prestatieafspraken met de Gemeente en de SUW; werd er ook in 2020 regelmatig overleg gevoerd met de twee leden van de RvC van de SUW die de huurdersvertegenwoordiging invullen, te weten Erik de Haas en Jan Dunning. Ook zijn er vele individuele vragen van leden van de vereniging beantwoord.


Tijdsbeslag

In 2020 hebben de werkzaamheden van de HOU opnieuw forse tijdsinvesteringen gevraagd van de bestuursleden. Voor de voorzitter bedroeg dit gemiddeld 3 dagen in de week, voor de secretaris 2 dagen, penningmeester en algemeen lid 1 dag in de week. 


Resultaten 2020

# HOU is betrokken bij fusie onderzoek
# HOU is betrokken bij de versterkingsoperatie
# HOU heeft onderhandeld over het Sociaal Plan
# HOU heeft een eigen kantoorruimte
# HOU heeft een adviseur ingeschakeld
# HOU heeft deelgenomen aan het evalueren en het maken van nieuwe prestatieafspraken met de Gemeente en de SUW

Financiën

In het laatste kwartaal van 2020 werd door de SUW het budget voor de HOU fors verhoogd. Zo heeft het bestuur middelen gekregen om haar adviseur te betalen en hebben de bestuursleden van de SUW de wettelijke toegestane maandelijkse vrijwilligersvergoeding ontvangen. Ook is een voorstel door de SUW gehonoreerd om dit voor heel 2021 voort te zetten gelet op de inzet van de HOU bij het fusie onderzoek en de versterkingsoperatie.

Dat betekent voor 2020 het volgende.

De inkomsten in 2020 bedroegen € 20.010 en de uitgaven € 16.261. Dit was fors hoger dan begroot; de oorspronkelijke begroting bedroeg € 7.000 aan inkomsten en uitgaven.

++++++++++++++++++