Huurdersorganisatie Uithuizen

Jaarverslag HuurdersOrganisatie Uithuizen  2019 

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de omvorming van de huurdersorganisatie “Oet en Thoes” naar de “HuurdersOrganisatie Uithuizen” (HOU). Dat is gestart met een nieuwe samenstelling van het bestuur.

Maar eerst werd afscheid genomen van Cor en Stienko Sietsema..

Cor Sietsema  heeft zich 20  jaar ingezet voor de belangen van de huurders van de SUW. Hij was dan ook voor velen het bekende gezicht van de huurdersorganisatie Oet en Thoes. Regelmatig bracht hij de nieuwsbrieven langs en maakte met veel huurders een praatje. Daardoor wist hij ook wat er speelde en zo nodig liep hij kantoor binnen van de SUW. Daar was hij dan ook kind aan huis. Het afscheid op 11 april 2019 in dorpshuis De Fakkel was in de vorm van een receptie en een feestelijke ledenvergadering, waarbij natuurlijk ook de directeur-bestuurder van de SUW, Harry Oosting, een toespraak hield.

Bij die gelegenheid werd ook Stienko Sietsema bedankt voor zijn inzet, Stienko was de penningmeester van Oet en Thoes die nauwgezet de financiën bijhield.

Met het nieuwe bestuur, bestaande uit Jan-Heero Forma, penningmeester, Renee van der Zee, algemeen bestuurslid, Kees van de Water, waarnemend secretaris en Miranda Slob, voorzitter, werd een nieuwe start gemaakt. Er kwamen statutenwijzigingen met een naamsverandering van Oet en Thoes naar de HuurdersOrganisatie Uithuizen (afgekort: HOU). Met de nieuwe naam wordt een nieuw tijdperk ingegaan.

Allereerst werd gewerkt aan het versterken en verbeteren van de relatie met de mensen van de SUW, voorop natuurlijk Harry Oosting als directeur-bestuurder van de SUW. Zo zijn er afspraken gemaakt over de overlegstructuur (hoe vaak en met welke onderwerpen). En er werd overleg gevoerd met de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de SUW, die voor de huurders zitting hebben in de RvC.

Logisch gevolg van de nieuwe naam is dat er in 2019 ook een nieuwe website is gekomen en ook zijn er de nodige nieuwsbrieven gemaakt.

Daarnaast heeft het bestuur in 2019 voor het eerst deelgenomen aan het overleg met de gemeente Het Hogeland samen met de SUW waarin de prestatieafspraken werden gemaakt. De HOU heeft in 2019 tevens deelgenomen aan het samenwerkingsverband van de huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied, de HPAG (Huurders Platform Aardbevingen Groningen). Tijdens de vergaderingen van dit overleg is veel aandacht besteed aan de aardbevings ellende en de oplossingen die ook voor de huurders van belang zijn.

Naast de meer beleidsmatige zaken is in 2019 ook de nodige aandacht uitgegaan naar vragen en problemen van individuele huurders. Soms bleek een zaak minder individueel te zijn en maakte dat de inzet van de HOU ook mogelijk. Bemiddelen, informatie vergaren en met elkaar (huurder(s), de HOU en de SUW) om de tafel gaan zitten. In veel gevallen is op deze wijze een zaak opgelost.

In de wijk  Menkema zijn de kozijnen vervangen waarbij de HOU het initiatief heeft genomen om een bewonerscommissie op te richten voor dit onderhoudsproject. Het resultaat daarvan is dat de wijk op een mooie manier opgeknapt is. Er zijn goede kunstof kozijnen gebruikt met draaiende delen in kleur. Dit zorgt ervoor dat de wijk er mooi fris uitziet.

Voor de vergaderingen van het bestuur HOU, bewonerscommissies en ander overleg van de HOU kon gebruik worden gemaakt van het door een bestuurslid gehuurde voormalig bankkantoor aan de Blink. 

De bestuursleden van de HOU hebben alle werkzaamheden op vrijwillige basis verricht. Voor de voorzitter en de secretaris betekende dit gemiddeld 2 dagen in de week; voor de overige bestuursleden varieerde het tijdsbeslag van een halve tot een hele dag in de week.  Deze inzet gaat over gemiddeld 46 weken in 2019.

 

De resultaten over 2019 samengevat:

# nieuw bestuur, nieuwe statuten, nieuwe naam, nieuwe website

# gestructureerd overleg met de SUW: directeur en leden RvC

# deelname HPAG

# bewonerscommissie bij projectmatig onderhoud Menkema

# bemiddeling bij discussies met de SUW

 

Financiële verantwoording

De inkomsten in 2019 bedroegen € 1.520 en de uitgaven € 2.546.
De inkomsten kwamen hoofdzakelijk van de bijdragen van de SUW en de meeste kosten zijn gevormd door vergader- en kantoorkosten.

++++++++++++++++++